Convocatòria Agent de corresponsabilitat i conciliació, mitjançant concurs de mèrits

22-Febrer-2022

L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió d'un lloc de treball d'agent de corresponsabilitat i conciliació (categoria C1) com a personal funcionari interí per programes, per a la cobertura de la necessitat derivada de la concessió de la subvenció per a entitats locals destinades a contractar agents de corresponsabilitat i conciliació, finançada amb els fons provinents del Pla Corresponsables i inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis de 2018-2020 (BOIB núm. 11, de 26 de gener), prorrogat mitjançant un acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 i modificat mitjançant una resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 22 de setembre de 2021 (BOIB núm. 134, de 30 de setembre de 2021).

BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022 

Nou termini de presentació d'instàncies: fins l'11/03/2022, inclòs

Govern Pla concialiació Pla Corresponsables igualdad misteri