Valoració de mèrits per a la provisió de la plaça de Secretaria-Intervenció