Treballador/a familiar

25-Abril-2024

L'objecte de la present convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs, de personal laboral temporal, per la creació d'una borsa de treball de Treballador/a familiar per la cobertura de vacants i substitucions que es puguin produir a la plantilla de la Mancomunitat, o bé per la cobertura de serveis sol·licitats per els ajuntaments membres d'aquesta entitat.

BOIB núm. 023, de 17 de febrer de 2024
Termini presentació d'instàncies: del 19 de febrer al 4 de març de 2024, ambdós inclosos.