Tècnic de medi ambient

18-Juny-2024

L'objecte de la present convocatòria és la selecció, mitjançant concurs-oposició, de personal funcionari interí, per a la creació d'una borsa de treball de tècnic de medi ambient (categoria A1) per la cobertura de vacants i substitucions, així com altres necessitats que es puguin produir a la plantilla de la Mancomunitat, o bé per a la cobertura de serveis sol·licitats pels ajuntaments membres d'aquesta entitat.

BOIB núm.169, de 14 de desembre de 2023
Termini presentació d'instàncies: del 15 al 29 de desembre de 2023, ambdós inclosos.