Borsa de treball d'educador/a social

17-Febrer-2023

L'objecte de la present convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs, de personal funcionari interí, per a la creació d'una borsa de treball d'educador/a social (categoria A2/Nivell II) per la cobertura de vacants i substitucions, així com altres necessitats que es puguin produir a la plantilla de la Mancomunitat, o bé per la cobertura de serveis sol·licitats per els ajuntaments membres d'aquesta entitat.

BOIB núm. 137, de 22 d'octubre de 2022 

Termini presentació d'instàncies: del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2022, ambdós inclosos.