Borsa de tècnic mig d'administració general, laboral temporal, mitjançant concurs

14-Març-2023

L'objecte de la present convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs, de personal laboral temporal, per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic Mig (Nivell II) per a la cobertura de vacants i substitucions, així com altres necessitats que es puguin produir en la plantilla de la Mancomunitat, o bé per a la cobertura de serveis sol·licitats pels ajuntaments membres d'aquesta entitat.

BOIB núm. 31, de 11 de març de 2023

Termini presentació d'instàncies: del 13 de març al 24 de març de 2023, ambdós inclosos.