Agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL)

17-Octubre-2023

L’objecte de la present convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs-oposició, com a personal funcionari interí d’un agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), perfil general, de la Mancomunitat des Raiguer, Grup A, Subgrup A2, en el marc de la convocatòria de subvencions del programa SOIB Desenvolupament Local per a dur a terme actuacions de promoció de l’activitat econòmica local fins 31 de desembre de 2025.

BOIB núm. 140, de 14 d'octubre de 2023

Termini presentació d'instàncies: del 16 al 24 d'octubre de 2023, ambdós inclosos