Contractes

De conformitat amb el que estableix l’article 437.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposes a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, des de el mes de març de 2018 el Perfil del Contractant de la Mancomunitat des Raiguer passa a integrar-se en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

Per a la localització dels anuncis anteriors a març es podrà accedir al cercador de contractes del Perfil de Contractant de la Mancomunitat des Raiguer

Els contractes menors (subapartat clicant a la paraula contractes menors on es contenguin els contractes menors publicats) es publiquen periòdicament amb informació detallada dels seus imports i els seus adjudicataris.


Source URL: https://mancomunitatdesraiguer.net/contractes-0