Retribucions

President: 4.096,54 €

Representants dels ajuntaments: 55,00 € per assistència/dia a Plenaris, Juntes de Govern local i Comissions Informatives. Import màxim per sessió: 550,00 €. Import màxim a percebre per representant: 1.320,00 €.


Source URL: https://mancomunitatdesraiguer.net/retribucions